SCA Ortviken

Största säkerhet när Fromells demonterade pappersmaskin

Pappersmaskinen PM5 hos SCA Ortviken är nu demonterad och levererad till ny ägare – i tid. Säkerhet var huvudprioriteringen i projektet som Fromells ansvarade för. Ett nära samarbete med uppdragsgivaren SCA resulterade i ett välplanerat och tryggt genomförande av ett komplext uppdrag.
– Det intryck Fromells lämnat efter sig är att säkerheten alltid kommer i första hand, säger fabrikschef Anders Granström.

SCA Ortviken ställer om från pappersbruk till massafabrik och gör samtidigt plats för bolaget Renewcells textilåtervinning i industrilokalerna i Sundsvall. Pappersmaskinen PM5, som togs i bruk år 1985, har därför demonterats och lämnat fabriken. 

Uppdraget som först handlade om rivning, gick till Fromells. Förutsättningarna förändrades dock drastiskt strax innan projektstart. Precis när avtalet om rivning var klart, kontaktades SCA av en aktör som ville köpa pappersmaskinen för vidare drift. 

– När vi sålde den blev uppdraget helt annorlunda, men med samma tidsplan. Demontering ställer helt andra krav än rivning i form av större noggrannhet och försiktighet, men det gick, konstaterar fabrikschef Anders Granström.

Gemensam planering av komplext projekt

Bortforsling av tusentals ton till återvinning hade varit en nog så krävande uppgift i begränsade utrymmen med flera pågående verksamheter och aktiva entreprenörer att samarbeta med. Nu behövde nedmonteringen dessutom ske med än mer varsamma handlag och en struktur som möjliggjorde för andra parter att packa ner, transportera, packa upp maskinen igen och montera.

SCA har byggt många maskiner och det kan låta som att en demontering bara är en omvänd process, men så enkelt är det inte. Efter 35 års drift, optimeringar och anpassningar, är konstruktionen inte helt lik den som byggdes och startades.

För att kunna genomföra arbetet säkert, utvecklade SCA en ny metodik där pappersmaskinen delades in i en mängd olika zoner. Innan varje arbete påbörjades beviljades arbetstillstånd, vilket var en förutsättning för samordning så att inte arbetena krockade med varandra i tid eller i plan.

– Vi hade ett särskilt tillståndsrum som var bemannat hela tiden när arbetet pågick och den allmänna uppfattningen är att Fromells hade väldigt lätt att förhålla sig till den nya metodiken. De var lyhörda, flexibla och prestigelösa, vilket ledde till ett fint samarbete, säger Anders Granström

Med många parallella aktiviteter och riskfyllda arbetsmoment, var målet att i alla lägen arbeta säkert en stor utmaning. Men med gemensamma ansträngningar gick det vägen.

– Vi är inte överraskade men väldigt nöjda över att vi inte hade några olyckor som orsakade skador och bara ett fåtal tillbud i en verksamhet som varit så pass avancerad och vars utförande till stor del var okänt för oss, säger Anders Granström.

Klara i tid, med säkerhet som grund

God kommunikation och en prestigelös attityd bidrog starkt till framgången. Fromells medarbetare uppfattades som professionella på säkerhetsfronten och ständigt lyhörda för det SCA ville åstadkomma. 

– Ibland kan man tycka eller tro att det tar längre tid att prioritera säkerhet. Men det brukar visa sig i slutänden att även om individuella arbetsmoment i sig kan ta längre tid, går projektet totalt sett fortare om man jobbar säkert, säger Anders Granström.

Så blev det även denna gång. Den 15 juni 2021 skulle lokalen vara ren och redo för Renewcell. Det var den redan en månad före utsatt tid och leveransen har nu nått mottagaren.

– Vi har fått glädjande besked från köparen som uttryckt att de är väldigt nöjda med hur maskinens delar har levererats; uppmärkta, oskadda, hela och rena, säger Anders Granström.

Viktigast att komma hem hel

Att Fromells dagligen arbetar internt med att skapa förståelse för hur viktig säkerheten är för såväl var och en som helheten, utgjorde en bra grund för att matcha SCA:s högt ställda säkerhetskrav. 

– Säkerhetsarbete är väldigt viktigt för oss av många orsaker och vi bryr oss mycket om varandra inom SCA:s verksamheter. Att råka ut för en allvarlig olycka kan vara något av det värsta som kan hända en person och dessutom påverkar det ofta många andra människor i ens närhet. På jobbet SKA vi inte skadas eller förolyckas, säger Anders Granström.

De välfungerande rutinerna, en tydlig rollfördelning redan från start och att alla tog fullt ansvar för sina områden, ses som avgörande faktorer för det lyckade slutresultatet. Tillståndsrummet och zonindelning av maskinen kombinerades med en struktur för operativ styrning som gjorde att alla berörda var välinformerade varje dag.

– I en fabrik finns det många moment som kan vara farliga och därför måste man ta säkerheten till nästa nivå för att var och en ska kunna komma hem hel till sin familj. Det är viktigt att skapa ett klimat där man kan påminna varandra om ett säkert beteende utan att det uppfattas som pekpinnar. Det handlar ju om att vara mån om varandras hälsa, säger Anders Granström.

Arbetet löpte även på över två helger för att ge ett flyt i de olika arbetsdisciplinerna. SCA:s centrala underhållsorganisation gjorde viktiga insatser, till exempel när de tunga processvalsarna skulle lyftas ut i början av projektet. Andra externa underentreprenörer anlitades också och som huvudleverantör med en egen projektledare på plats i fabriken skötte Fromells kontakten med dem.

– Att vi tillsammans fick ut maskinen och levererade den i tid trots förändrade förutsättningar till en kund som är nöjd talar sitt tydliga språk. Och det som skiner igenom projektet och utgör det bästa kvittot är att det skedde utan incidenter när Fromells utförde jobbet, säger Anders Granström.

Stark säkerhetskultur i praktiken

Ingela Andersson, hälsa- och säkerhetschef för både Ortviken och systerfabriken Östrand, hade ett viktigt ansvar för att säkerställa tryggheten under projektet. Summeringen visar fem olycksfall där inget krävde sjukfrånvaro. Elva tillbud har också rapporterats, men inget av dem var av allvarlig karaktär. Ingela Andersson är nöjd med utfallet och upplever att Fromells prestigelösa attityd och villighet att lyssna och lära av uppdragsgivaren skapade goda förutsättningar för alla parter.

– Fromells engagemang genomsyrade hela projektet. De visade på ett synligt ledarskap, samtidigt som ledningens och medarbetarnas engagemang för säkerheten och att komma hem hela var tydligt. De tog även ett gemensamt ansvar för att skapa god säkerhet och säkerhetstänket var en självklar del av deras verksamhet, konstaterar hon.

Öppenhet som minskar riskerna

Demonteringen medförde många riskfyllda moment med exempelvis tunga lyft, höga höjder, heta arbeten, kemikalier och el, som kunde ha inneburit allvarliga personskador om man inte beaktat dem på ett säkert sätt. Ingela Andersson är nöjd med den öppenhet som rådde i dialogen med Fromells. Om någon upptäckte en risk, påpekades den snabbt så att de ansvariga för projektets olika delar direkt kunde gå igenom vad som hänt eller kunde ha hänt och vad som krävdes för att hindra det.

– Inom SCA har vi strikta regler för säkerhet och när vi behövde påpeka en justering, fokuserade Fromells på en passande lösning. Det lyhörda förhållningssättet underlättar mycket och jag upplevde att Fromells visade det redan vid anbudsgenomgången, säger hon.

Eftersom uppdraget saknade givna lösningar på förhand, blev det annorlunda jämfört med många andra projekt inom SCA.

– Vi fick arbeta enligt försiktighetsprincipen och jag är både glad och tacksam över att vi nådde de mål vi satte upp. Det hade aldrig gått utan det goda samarbetet med Fromells, säger Ingela Andersson.