Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy för socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats

Fromells ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.

Arbetsmiljöpolicy i tio punkter

Företaget ska därför:

  1. I alla avseenden uppfylla kraven inom arbetsmiljöområdet: Lagar, förordningar och myndighetskrav.
  2. Utforma säkra lokaler så att de uppfyller svensk lagstiftning och lokala föreskrifter för alla medarbetare.
  3. Säkerställa att det systematiska miljöarbetet bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten.
  4. Följa sjukfrånvaro, personalomsättning och arbetsskadeutveckling för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder för ökad säkerhet och trivsel på företaget.
  5. Verka för att kränkningar eller särbehandling inte förekommer på företaget.
  6. Säkerställa att det finns ett väl fungerande system med fasta och av alla kända rutiner som hanterar arbetsmiljöfrågor på företaget.
  7. Säkerställa att arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom organisationen och att personen har rätt kompetens för ansvaret.
  8. Verka för att alla medarbetare känner engagemang i företaget genom ansvarstagande och delaktighet i arbetet.
  9. Verka för att alla medarbetare följer instruktioner och föreskrifter.
  10. Säkerställa att alla medarbetare är uppmärksamma på och genast rapporterar eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.