Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicy för Fromells

Brandskyddsarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala miljöskyddsarbete och ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet.

Samtlig personal inom företaget ska vara medvetna om risker med brand och hur man aktivt kan arbeta för att motverka att brand uppkommer. Alla medarbetare ska vara väl informerade om hur de ska gå tillväga vid brand.

Arbetsgivaren ska

 • erbjuda alla medarbetare utbildning inom företagets brandskyddsarbete.
 • årligen, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, kartlägga brandskyddet utifrån de risker som finns på arbetsplatsen när det gäller brand samt dokumentera dessa och sätta upp anslag om brandutgångar väl synligt i företagets lokaler.
 • ta fram dokument som beskriver byggnaden och dess utgångar, samt var brandutrustning finns. 
 • årligen gå igenom och vid behov uppdatera brandskyddsrutiner och de reglerna för hantering av brand, samt dokumentera detta.
 • säkerställa att medarbetarna har den kunskap, information och utbildning som krävs för att följa policyn.
 • utföra kontroller av utrustning så som brandlarm samt genomföra brandövningar för att säkerställa att handlingsplanen är förankrad i organisationen.
 • hålla sig uppdaterade på nya lagar och förordningar inom brandskyddsområdet.
 • utse den eller de personer som är ansvariga för brandskyddet.
 • besluta vilka interna och externa rutiner och dokument som ska följas upp, samt vem som ska följa upp dessa.

Medarbetarna ska

 • ha den behörighet och utbildning som krävs för att arbeta förebyggande mot brand men också ha det kunskaper som behövs vid uppkomsten av brand. Kunskapen om detta förvärvas genom att ha deltagit på företagets årliga brandskyddsutbildningar.
 • genomgå företagets utbildning av brandskydd.
 • hålla sig uppdaterad på det regler som gäller vid brandskydd.
 • följa brandskyddsbestämmelserna vid brand men också det regler som är satta för det förebyggande arbetet mot brand.
 • rapportera alla tillbud och olyckor i samband med brand eller risk för brand.

Policyn antagen 2021-11-16